Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Informace pro občany Informace pro občany
 
MěÚ NERATOVICE
Sociální práce, pomoc osobám nacházejícím se v těžké životní situaci.
Seniorská obálka - pomůže seniorům ve chvíli nouze.

REHABILITACE NÁVESNÍHO PROSTORU NEDOMICE
Přílohy:
Studie návesního prostoru
Obrazové přílohy

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2022
OZV č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


28.4.2021
Informace pro občany - obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Nedomice - chodník podél III/24420 k autobusové zastávce".
 Výzva Středočeského kraje na podávání projektů do participativního rozpočtu
- dokumenty ke stažení ve formátu ZIP (3800MB)

7.10.2019
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY TRVÁNÍ: 1.10. - 30.11.2019

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Určeno pro občany, kteří využívají individuální zdroje (studny, vrty) pro zásobování pitnou vodou, cena: 750,- Kč s DPH

26.9.2019
Informace pro občany - obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce "Nedomice - zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy".


28.5.2018
Oznámení GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Nedomice.

Kontaktní údaje na pověřence:
Mgr. Galina Čermáková
Mail: GDPR@vyhlidky.cz
Telefon: +420 724 068 686

23.5.2018
ČEZ_Minimanuál pro veřejnost.pdf

27.6.2017
INFORMACE PRO OBČANY

Zastupitelstvo obce zvažuje možnost vybudování centrálního vytápění obce spalujícího štěpku.

7.11.2016
OCHRANA OVZDUŠÍ - REVIZE KOTLŮ
Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
ZÁKON č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ze dne 2. května 2012
Do 31.12.2016 je třeba provést první kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva.

1.8.2016
Mateřská škola Konětopy, příspěvková organizace,
nabízí aktuálně volná místa pro umístění Vašich dětí.

V případě zájmu o přihlášení dítěte do MŠ kontaktujte ředitelku školy
Kláru Vargovou Žilinskou, tel. 606 513 001 nebo e-mail: var.zil@seznam.cz, ms.konetopy@gmail.com

17.6..2016
Elektronická evidence tržeb - informace 2016.pdf

24.5..2016
Informace pro občany
:
Váš provozovatel vodovodů a kanalizací spustil nové webové stránky Středočeská Voda.cz
 „Užitečné informace ke kanalizaci“
http://www.stredoceskavoda.cz/mesta/nedomice/

11.2.2016
Společnosti .A.S.A. změnily svůj název
Od 1. února 2016 došlo u 14 společností .A.S.A. v ČR ke změně jejich obchodních názvů.
Všechny tyto společnosti se zároveň prezentují novým logem FCC Environment.
http://www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Novinky/Zmena-obchodnich-nazvu-14-spolecnosti-A-S-A-v-CR.html

26.12.2016
Sběrný dvůr stavebních odpadů
Společnost WOR, s.r.o. otevřela Sběrný dvůr stavebních odpadů v prostoru pískovny Borek vedle Proboštského jezera.

16.12.2015
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura,
Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí,

Známky na svoz směsného komunálního odpadu na rok 2016 budou v prodeji od nového roku na Obecním úřadě. Cena byla zůstává 600,- Kč za trvale hlášeného občana nebo chalupu za rok, včetně dětí, senioři od 80-ti let mají 50% slevu.


9.11.2015
Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
Formulář: Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

7.1.2014
Nabídka na odebírání obědů z školní jídelny ZŠ a MŠ Nedomice

ZŠ a MŠ Nedomice oznamuje, že od 1.1.2014 je stravování možné pro každého, bez omezení počtu odebraných obědů, či nutného přihlášení k trvalému odběru jídel. Cena za jeden oběd činí 47,- Kč, jídelníček je zveřejněn na nástěnce před školou a na webových stránkách obce/školy (http://www.nedomice.cz/skola_jidelna.htm). V případě zájmu o oběd prosím kontaktujte Lenku Buškovou alespoň s jednodenním předstihem, a to na tel. 315 696 298, mob. 736 629 483, nebo osobně.

7.1.2014
Vodárny Kladno – Mělník, a.s., oznamují změnu cen vodného a stočného pro rok 2014. Dochází ke zvýšení ceny vodného na 51,87 Kč za m3 pitné vody vč. DPH.
 

10.5.2013
INFORMACE PRO OBČANY - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Na příslušném středisku vodovodů zákazník vyplní žádost ke zřízení vodovodní přípojky. Projektovou dokumentaci vodovodní přípojky a územní souhlas vezme sebou.


Kontrola komína, čištění komínů – v souvislosti s novým předpisem o požární bezpečnosti (zákon č. 86/2002 Sb.) je nutné povinně provádět kontrolu či čištění komínů 1x za rok.
 

19.10.2011
ZELENÁ OBEC
Obec Nedomice se zapojila do projektu "Zelená obec", sběru vysloužilých elektrospotřebičů a baterií.

16.2.2011
Povolení Sč. kraje k provozování vodovodu:

2117-717100-46356991-1/2 – Nedomice, rozvodná vodovodní síť
2117-717100-46356991-1/1 – Nedomice, přiváděcí řad

LETECKÉ SNÍMKY NEDOMIC
Nabízíme možnost objednání leteckého snímku Nedomic, velikosti A3, laminovaný, za 250,- Kč. Snímek je vystaven v obchodě v Nedomicích. Bližší informace na OÚ.

ROZBORY A MĚŘENÍ AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ
Zdravotní ústav se sídlev v Praze nabízí možnost rozborů vod, opadů, potravin, písku, měření hluku, vibrací, prašnosti, chemických látek, osvětlení, atd. akreditovanou laboratoří. Cena kráceného rozboru pitné vody – 1.100,- Kč, úplného rozboru pitné vody – 7.900,- Kč. Více info na www.zupraha.cz nebo Obecním úřadě.
Krizové situace
Neratovice, obec s pověřeným :

Digitální povodňové plány
Ochrana obyvatelstva
Co dělat když ...
Povodně
Co dělat...
Hasiči Neratovice

Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 22. dubna 2020

Pohotovost Stavokomplet (kanalizace) – 724 311 153.

Povodňová komise obce Nedomice

Krizový štáb obce Nedomice

 

Jízdní řády

 

22.12.2022
Jízdní řády autobusů PID platné od 24. 12. 2022 do 2. 1. 2023
Linka 377
Linka 476

2.11.2022
Jízdní řády autobusů PID platné od 7. listopadu 2022
linka 377
linka 476

17.8.2022
Jízdní řády autobusů PID platné od 1. září 2022
linka 377
linka 476

Seznamte se s novinkami regionálního dopravního systému PID Lítačka


1.2.2018

TARIFNÍ PÁSMA ŽELEZNICE V PID - Trvalý stav ke dni 4. 2. 2018

18.12.2017
Informace k označování jízdenek PID na železniciUžitečné informace ke kanalizaci

DOTACE
PRO OBČANY

 HLÁŠENÍ
MÍSTNÍHO ROZHLASU

 


FORMULÁŘE
ke stažení

Úspěšně čerpané dotace obce:
25.10..2012
DOTACE

Občanské sdružení Copánek oznamuje, že obdželo dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci „Podpory hejtmana“, v částce 5.000,- Kč, o kterou žádalo v souvislosti s pořádáním akce Dýně 2012. Obnos bude sloužit na nákup mikrofonu a ozvučovací sestavy o hodnotě 8.090,- Kč.
 
7.10.2011

Analýza rizika černé skládky Nedomice s dotací z OPŽP

V průběhu prvního pololetí roku 2011 byla zpracována analýza rizika černé skládky, která se nachází v katastrálním území obce Nedomice. Cílem analýzy rizika bylo zhodnocení závažnosti případného ekologického postižení životního prostředí, zejména horninového prostředí a podzemních vod v návaznosti na případnou sanaci lokality. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životního prostředí, konkrétně výzvy č. 19, prioritní osy 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Analýza rizika, kterou zpracovala na základě veřejné soutěže odborná společnost EPS, s.r.o., nepotvrdila zásadní znečištění životního prostředí v daném místě a tedy sanační nápravné opatření ve svém závěru nedoporučila.

Celkové náklady na zpracování analýzy rizika činily 790.917,60 Kč, z čehož dotace z OPŽP byla 711.825,31 Kč (tj. 90%).
 

5.3.2010


DOTACE - ČOV a tlaková kanalizace

Státní zemědělský intervenční fond dne 4. března 2010 schválil Žádosti o dotaci
v rámci 8. kola příjmu žádostí (6. – 26.10.2009) Programu rozvoje venkova. Schválena byla společná žádost obce Dřísy, Nedomice a Ovčáry, označená jako "Cecemínsko - ČOV  a tlaková kanalizace - I. etapa" , ve výši 43 200 000 Kč. Dotace byla podána v rámci Programu rozvoje venkova, osa III., podopatření III.2.1.1. - Obnova a rozvoj vesnic, bod b) - vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu. 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena