Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Informace pro občany Informace pro občany
 
REHABILITACE NÁVESNÍHO PROSTORU NEDOMICE
Přílohy:
Studie návesního prostoru
Obrazové přílohy

 

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2022
OZV č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 


28.4.2021
Informace pro občany - obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Nedomice - chodník podél III/24420 k autobusové zastávce".
 Výzva Středočeského kraje na podávání projektů do participativního rozpočtu
- dokumenty ke stažení ve formátu ZIP (3800MB)

7.10.2019
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY TRVÁNÍ: 1.10. - 30.11.2019

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Určeno pro občany, kteří využívají individuální zdroje (studny, vrty) pro zásobování pitnou vodou, cena: 750,- Kč s DPH

26.9.2019
Informace pro občany - obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce "Nedomice - zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy".


28.5.2018
Oznámení GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Nedomice.

Kontaktní údaje na pověřence:
Mgr. Galina Čermáková
Mail: GDPR@vyhlidky.cz
Telefon: +420 724 068 686

23.5.2018
ČEZ_Minimanuál pro veřejnost.pdf

27.6.2017
INFORMACE PRO OBČANY

Zastupitelstvo obce zvažuje možnost vybudování centrálního vytápění obce spalujícího štěpku.

7.11.2016
OCHRANA OVZDUŠÍ - REVIZE KOTLŮ
Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
ZÁKON č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ze dne 2. května 2012
Do 31.12.2016 je třeba provést první kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva.

1.8.2016
Mateřská škola Konětopy, příspěvková organizace,
nabízí aktuálně volná místa pro umístění Vašich dětí.

V případě zájmu o přihlášení dítěte do MŠ kontaktujte ředitelku školy
Kláru Vargovou Žilinskou, tel. 606 513 001 nebo e-mail: var.zil@seznam.cz, ms.konetopy@gmail.com

17.6..2016
Elektronická evidence tržeb - informace 2016.pdf

24.5..2016
Informace pro občany
:
Váš provozovatel vodovodů a kanalizací spustil nové webové stránky Středočeská Voda.cz
 „Užitečné informace ke kanalizaci“
http://www.stredoceskavoda.cz/mesta/nedomice/

11.2.2016
Společnosti .A.S.A. změnily svůj název
Od 1. února 2016 došlo u 14 společností .A.S.A. v ČR ke změně jejich obchodních názvů.
Všechny tyto společnosti se zároveň prezentují novým logem FCC Environment.
http://www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Novinky/Zmena-obchodnich-nazvu-14-spolecnosti-A-S-A-v-CR.html

26.12.2016
Sběrný dvůr stavebních odpadů
Společnost WOR, s.r.o. otevřela Sběrný dvůr stavebních odpadů v prostoru pískovny Borek vedle Proboštského jezera.

16.12.2015
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura,
Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí,

Známky na svoz směsného komunálního odpadu na rok 2016 budou v prodeji od nového roku na Obecním úřadě. Cena byla zůstává 600,- Kč za trvale hlášeného občana nebo chalupu za rok, včetně dětí, senioři od 80-ti let mají 50% slevu.


9.11.2015
Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
Formulář: Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

7.1.2014
Nabídka na odebírání obědů z školní jídelny ZŠ a MŠ Nedomice

ZŠ a MŠ Nedomice oznamuje, že od 1.1.2014 je stravování možné pro každého, bez omezení počtu odebraných obědů, či nutného přihlášení k trvalému odběru jídel. Cena za jeden oběd činí 47,- Kč, jídelníček je zveřejněn na nástěnce před školou a na webových stránkách obce/školy (http://www.nedomice.cz/skola_jidelna.htm). V případě zájmu o oběd prosím kontaktujte Lenku Buškovou alespoň s jednodenním předstihem, a to na tel. 315 696 298, mob. 736 629 483, nebo osobně.

7.1.2014
Vodárny Kladno – Mělník, a.s., oznamují změnu cen vodného a stočného pro rok 2014. Dochází ke zvýšení ceny vodného na 51,87 Kč za m3 pitné vody vč. DPH.
 

10.5.2013
INFORMACE PRO OBČANY - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Na příslušném středisku vodovodů zákazník vyplní žádost ke zřízení vodovodní přípojky. Projektovou dokumentaci vodovodní přípojky a územní souhlas vezme sebou.


Kontrola komína, čištění komínů – v souvislosti s novým předpisem o požární bezpečnosti (zákon č. 86/2002 Sb.) je nutné povinně provádět kontrolu či čištění komínů 1x za rok.
 

19.10.2011
ZELENÁ OBEC
Obec Nedomice se zapojila do projektu "Zelená obec", sběru vysloužilých elektrospotřebičů a baterií.

16.2.2011
Povolení Sč. kraje k provozování vodovodu:

2117-717100-46356991-1/2 – Nedomice, rozvodná vodovodní síť
2117-717100-46356991-1/1 – Nedomice, přiváděcí řad

LETECKÉ SNÍMKY NEDOMIC
Nabízíme možnost objednání leteckého snímku Nedomic, velikosti A3, laminovaný, za 250,- Kč. Snímek je vystaven v obchodě v Nedomicích. Bližší informace na OÚ.

ROZBORY A MĚŘENÍ AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ
Zdravotní ústav se sídlev v Praze nabízí možnost rozborů vod, opadů, potravin, písku, měření hluku, vibrací, prašnosti, chemických látek, osvětlení, atd. akreditovanou laboratoří. Cena kráceného rozboru pitné vody – 1.100,- Kč, úplného rozboru pitné vody – 7.900,- Kč. Více info na www.zupraha.cz nebo Obecním úřadě.
Krizové situace
Neratovice, obec s pověřeným :

Digitální povodňové plány
Ochrana obyvatelstva
Co dělat když ...
Povodně
Co dělat...
Hasiči Neratovice

Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 22. dubna 2020

 

Jízdní řády

 

Jízdní řád autobusové linky 476  od 1. září 2021


Seznamte se s novinkami regionálního dopravního systému PID Lítačka


1.2.2018

TARIFNÍ PÁSMA ŽELEZNICE V PID - Trvalý stav ke dni 4. 2. 2018

18.12.2017
Informace k označování jízdenek PID na železniciUžitečné informace ke kanalizaci

DOTACE
PRO OBČANY

 HLÁŠENÍ
MÍSTNÍHO ROZHLASU

 


FORMULÁŘE
ke stažení

Úspěšně čerpané dotace obce:
25.10..2012
DOTACE

Občanské sdružení Copánek oznamuje, že obdželo dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci „Podpory hejtmana“, v částce 5.000,- Kč, o kterou žádalo v souvislosti s pořádáním akce Dýně 2012. Obnos bude sloužit na nákup mikrofonu a ozvučovací sestavy o hodnotě 8.090,- Kč.
 
7.10.2011

Analýza rizika černé skládky Nedomice s dotací z OPŽP

V průběhu prvního pololetí roku 2011 byla zpracována analýza rizika černé skládky, která se nachází v katastrálním území obce Nedomice. Cílem analýzy rizika bylo zhodnocení závažnosti případného ekologického postižení životního prostředí, zejména horninového prostředí a podzemních vod v návaznosti na případnou sanaci lokality. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životního prostředí, konkrétně výzvy č. 19, prioritní osy 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Analýza rizika, kterou zpracovala na základě veřejné soutěže odborná společnost EPS, s.r.o., nepotvrdila zásadní znečištění životního prostředí v daném místě a tedy sanační nápravné opatření ve svém závěru nedoporučila.

Celkové náklady na zpracování analýzy rizika činily 790.917,60 Kč, z čehož dotace z OPŽP byla 711.825,31 Kč (tj. 90%).
 

5.3.2010


DOTACE - ČOV a tlaková kanalizace

Státní zemědělský intervenční fond dne 4. března 2010 schválil Žádosti o dotaci
v rámci 8. kola příjmu žádostí (6. – 26.10.2009) Programu rozvoje venkova. Schválena byla společná žádost obce Dřísy, Nedomice a Ovčáry, označená jako "Cecemínsko - ČOV  a tlaková kanalizace - I. etapa" , ve výši 43 200 000 Kč. Dotace byla podána v rámci Programu rozvoje venkova, osa III., podopatření III.2.1.1. - Obnova a rozvoj vesnic, bod b) - vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu. 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena