Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Formuláře a žádosti ke stažení
 

Obecní úřad Nedomice nepoužívá formuláře v elektronické podobě
speciální formuláře Obecního úřadu Nedomice.
V případě žádosti nebo ohlášení stačí písemná žádost
ve formě dopisu s podpisem a adresou.

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon/fax: 315 696 128, e-mail:
obec@nedomice.cz


Stavební úřad pro obec Nedomice : Stavební úřad Městyse Všetaty:

Vzory žádostí k územnímu řízení

Vzory žádostí ke stavebnímu řízení

Stavební úřad - dokumenty ke stažení na www.vsetaty-privory.eu

 • seznam správců sítí a DOSS pro Borek,Lhota, Konětopy
 • seznam správců sítí a DOSS pro Čečelice kB
 • seznam správců sítí a dotčených orgánů státní správy
 • Žádost o spojené stavební a územní řízení
 • Doklady ke kolaudaci
 • Návrh na kolaudaci staveb povol. do konce r.2006
 • Odborné vedení stavby
 • Stavební dozor
Formuláře dostupné na místně příslušném úřadě:  MěÚ Neratovice

Odbor životního prostředí

 Žádost o souhrnné vyjádření odboru ŽP MěÚ Neratovice k záměru (k územnímu rozhodnutí, ke stavebnímu povolení) stavby (činnosti)

 Žádost o stavební povolení domovní studny pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

 Žádost o povolení odběru vody pro potřebu jednotlivých občanů (domácností)

 Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona

 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (VKP)

 Žádost o vydání souhlasu k umístění nebo povolení stavby nebo jiných činností, které mohou snížit nebo změnit krajinný ráz

 Žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF

 Odpadové hospodářství – Evidence a ohlašovací povinnosti

 

Obecní živnostenský úřad
 www.rzp.cz

 

Odbor správy majetku
 Žádost o přechod nájmu bytu

 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

 Žádost o zařazení do evidence zájemců o městský byt

 Žádost o vydání rybářského lístku

 Žádost na povolení zvláštního užívání komunikace

 Žádost o schválení dohody o výměně bytů

 Žádost o povolení uzavírky

 

Odbor dopravy

 Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy

 Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci

 Žádost o povolení zvláštního užívání silnice z důvodu pořádání kulturní nebo sportovní akce

 Příloha k žádosti o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy z důvodu umístění inženýrských sítí

 Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice

 Žádost o povolení zvláštního užívání silnice samojízdným pracovním strojem

 Žádost o povolení zvláštního užívání silnice z důvodu provádění stavebních prací

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 Žádost o přiznání mimořádných výhod pro občany se zdravotním postižením

 

Formuláře ke stažení na portále MVČR
 1. Informace
 2. Občanské průkazy
 3. Cestovní doklady
 4. Cizinci (Foreign Nationals)
 5. Důchody a výsluhy MV
 6. Evidence obyvatel
 7. Odškodnění obětí okupace
 8. Rodná čísla
 9. Úřady samospráv
 10. Zbraně a střelivo
 11. Lustrace
 12. Pro krajské a obecní úřady
 13. Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
Formuláře ke stažení na portále Státní správa

Formuláře Ministerstva vnitra a Policie ČR

 • Vzory formulářů Ministerstva vnitra - Občanský průkaz, cestovní doklad, přihlašovací lístek, zbrojní průkaz, povolení pobytu, přidělení rodného čísla, lustrační osvědčení...
 • Záznam o dopravní nehodě - Dokumentace průběhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody. Formulář ze serveru www.aba.cz (PDF, 68 kB)

Tiskopisy Ministerstva financí

Formuláře České správy sociálního zabezpečení

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí

Formuláře Ministerstva spravedlnosti

Formuláře Ministerstva průmyslu a obchodu

 • Jednotný registrační formulář - Informace Ministerstva průmyslu a obchodu k jednotným registračním formulářům podávaným na "Centrálních registračních místech", zřízených na obecních živnostenských úřadech. Na "Centrálním registračních místě" může fyzická i právnická osoba ohlásit živnost, podat žádost o koncesi, učinit oznámení vůči finančními úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, úřadu práce.

Formuláře Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Formuláře Všeobecné zdravotní pojišťovny

 

 

Agendy Obecního úřadu Nedomice
►Přihlášení k trvalému pobytu
►Přidělení čísla popisného
►Kácení dřevin
Pokyny k žádosti o povoleni ke kácení.pdf
Vzor - žádost o povolení ke kácení.pdf
Termín kácení dřevin je vždy od 1.11. do 31.3.
Povolení kácení podléhají dřeviny o obvodu kmene větším než 80cm ve výšce 130 cm nad terénem nebo keře zabírající plochu větší než 40m2. U stromů s menším obvodem stačí v případě fyzické osoby pouze oznámení o kácení dřeviny, není potřeba žádat o povolení. Právnické osoby žádají o povolení vždy. Je-li pozemek, na kterém roste strom určený ke kácení, ve vlastnictví většího počtu osob, je nutné, v žádosti i v oznámení, doložit souhlas všech vlastníků. V případě, že o kácení žádá nebo oznamuje pouze nájemce pozemku, je nutný souhlas vlastníka popř. vlastníků.
K žádosti i k oznámení je nutné doložit situační nákres, doklad o vlastnictví pozemku, popř. fotodokumentaci.
Vyřízení žádosti o povolení kácení může v případě nedodání všech potřebných informací trvat i déle než 30 dnů,
proto je třeba podat žádost nejlépe do konce měsíce ledna
oznámení o shromáždění
žádosti k instalování kamerového systému
žádosti o neinvestiční dotace v oblasti
    sportu
►žádosti o povolení k provozování
    výherních hracích přístrojů 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena